Dojem prezentovaných poznatkov

Pamätajte, že dojem, akým bude Vaša rigorózna práca na hodnotiteľa pôsobiť, bude určovaný nielen faktickú správnosťou prezentovaných poznatkov, ale aj Vašimi vyjadrovacími schopnosťami, obratnosťou pri formuláciách a celkovú štylistickú úrovní. Riadne používanie zabehnuté vedeckej terminológie sa považuje za samozrejmosť rovnako ako gramatická správnosť a absencia typografických chýb. Ak si nie ste svojím pravopisom úplne istí, neváhajte sa obrátiť o pomoc. Za zmienku tiež stojí problematika odkazovanie sa na použitú literatúru, teda uvádzanie bibliografických údajov v zodpovedajúcom tvare.
 

Dostatok skúseností

Hoci sa predpokladá, že pisateľ úlohy akú je rigorózna práca už má zo svojho predchádzajúceho štúdia dostatok skúseností so zásadami citačné etiky, odporúčame nepodceniť túto časť zadanej úlohy a riadiť sa citácie normami danej fakulty. Nie je snáď ani potrebné dodávať, že prípadné nezrovnalosti v uvádzaní bibliografických údajov môžu v krajnom prípade viesť hodnotiteľa na označenie príslušných pasáží za plagiát. Nakoniec môžu text ešte doplniť prílohy či obrázky, ak má ich začlenenie do práce zmysel.